A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
BIP.gov.pl

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Ilekroć w  dokumencie jest mowa o:
  1. BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej,
  2. Informacji publicznej – należy przez to rozumieć każdą informację, dokument, zawierające informacje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  3. Szkole  - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Br. Alojzego Kosiby w Wieliczce.

                                                                          § 1

  1. Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu i obejmuje uprawnienia do:
     1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim  
         zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
     2) wglądu do dokumentów urzędowych,
     3) niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę      o sprawach publicznych
  2. Udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

                                                                          § 2

  1. Informacja publiczna jest udostępniana w drodze:
     1) ogłoszenia informacji  w  BIP
     2) wyłożenia w sekretariacie szkoły
     3) wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły
  2.Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  3. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego
  4. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  5. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie,  wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

                                                                          § 3

  1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).
  2. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

                                                                          § 4

  1. Osobą upoważnioną do udostępnienia informacji publicznej jest dyrektor szkoły oraz      zastępca dyrektora.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dariusz Płaneta
  Publikacja dnia: 17.01.2015
  Podpisał: Dariusz Płaneta
  Dokument z dnia: 17.01.2015
  Dokument oglądany razy: 3056
MegaBIP free