A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
BIP.gov.pl

  Zapytania ofertowe

  Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr ZSS.081.2.2022

  Data ogłoszenia: 20 grudnia  2022r.

  Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi cateringu tj. przygotowanie i dostawę gorącego posiłku -  dwudaniowego obiadu do Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, w każdy dzień roboczy z wyłączeniem ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wybrana  została oferta firmy:  PPCATERING Spółka z o.o. ul. Łanowa 21A/3, 30-725 Kraków, z ceną jednostkową obiadu 11,00 zł brutto.

  Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto.

   

  Zapytanie ofertowe nr ZSS. 081.2.2022

  1. Zamawiający

  Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka

  tel. (12) 289 17 43,        fax: (12) 289 17 63       

  e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl

  https://www.zskosiby.wieliczka.pl/

  2. Tryb udzielenia zamówienia

     Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo   

  zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na

  wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się

  zgodnie z obowiązującym w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby

  regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza

  kwoty 130 000,00 złotych netto.Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

   

  2.1 Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu tj. przygotowanie i dostawa gorącego posiłku -  dwudaniowego obiadu do Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby, w każdy dzień roboczy z wyłączeniem ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

   

  2.2 Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

  Siedziba Zamawiającego:  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka

  2.3 Terminy realizacji zamówienia

  Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 01 stycznia 2023r., termin zakończenia realizacji zamówienia: 23 czerwca 2023r.

   

  3. Sposób przygotowania i składania ofert

  1. Wykonawca składa Ofertę według wzoru określonego w Załączniku nr 2.
  2. Oferty należy składać do dnia 14.12.2022r. do godz. 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby ul. Marszałka J. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka pok. C 114.
  3. Oferty, w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Przygotowanie i dostarczanie posiłków (usługa cateringowa) dla uczniów ZS im. Br. A. Kosiby”.  można składać za pomocą operatora pocztowego lub fizycznie dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
  4. Termin złożenia oferty zostanie uznany za dochowany, jeżeli oferta przed godz. 15.00 zostanie dostarczona do Zamawiającego.
  5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
  6. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
  7. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w Załączniku nr 1 – opisie przedmiotu zamówienia – elementy. Oferty nie zawierające wszystkich elementów zamówienia zostaną odrzucone.

   

  4. Ocena ofert

  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z Zapytaniem Ofertowym.
  2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
  3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadner oszczenia  w stosunku do Zamawiającego.
  4. Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty, bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.

   

  5. Kryteria oceny ofert

  1. Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
  2.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto – waga  
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  6. Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

  1. przedstawią aktualny odpis właściwego rejestru aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych w zakresie produkcji posiłków, ich transportu (świadczenia usług cateringowych) na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 roku o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252 z późn. zm.);
  3. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówieni;
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  5. nie podlegają  wykluczeniu na skutek zapisów rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub/i ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

      - art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

      dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

      destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

     - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach    

       w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

       ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ocena spełnienia warunku realizowana

       będzie za pomocą oświadczenia złożonego w  treści oferty.

  7. Wynik postępowania

  Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana e-mailowo do wszystkich uczestników postępowania.

  8. Dodatkowe informacje

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
  4. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli: a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, b) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.

   

  9. Informacje dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, poprzez e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 289 17 43;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka lub poprzez e-mail:  iod@iods.pl.;

  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających  z przepisów prawa, wykonania lub zawarcia umowy, a jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów   prawa.                                                                                                                                                                      

  6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny   do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ;

   7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,                                      

  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

  3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  4) przenoszenia danych,

  5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.

  Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Administratorem Danych.

  8.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego

  9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób tradycyjny lub/i w systemach informatycznych.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zapisów funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych.

   

  Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

  Załącznik nr 3 -  projekt umowy

   

  Wynik zapytania ofertowego nr ZSS.081.1.2022

  Data ogłoszenia: 04.04.2022r.

  Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia Laboratorium Przyszłości—pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego ze środków budżetu Państwa.

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZSS.081.1.2022  z dnia 17 marca 2022r. w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

  l.p.

  Nazwa wykonawcy

  Cena brutto

  1

  Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.

  18 000,00

  Wybrano ofertę:  Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., 93-428 Łódź ul. Graniczna 46

   

  Zapytanie ofertowe nr ZSS.081.1.2022

  1. Zamawiający

  Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce,

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka

  tel. (12) 289 17 43, fax: (12) 289 17 63       

  e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl

  https://www.zskosiby.wieliczka.pl/

  2. Tryb udzielenia zamówienia

  Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

  2.1 Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia Laboratorium Przyszłości—pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego                                                       

  2.2. Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

  Siedziba zamawiającego:  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka

  2.3. Terminy realizacji zamówienia

  Termin realizacji zamówienia  do 30 czerwca 2022r.

  3. Sposób przygotowania i składania ofert

  1. Wykonawca składa Ofertę według wzoru określonego w Załączniku nr 2
  2.  Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy  należy składać do dnia 31.03.2022 r. do godz. 15.00
  3. Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby zamawiającego, osobiście, drogą elektroniczną na adres; zss@zskosiby.wieliczka.pl
  4. Termin złożenia oferty zostanie uznany za dochowany, jeżeli oferta przed godz. 15.00 zostanie dostarczona (lub przesłana pocztą elektroniczną) do Zamawiającego.
  5. Oferta przesłana w formie elektronicznej na adres: zss@zskosiby.wieliczka.pl nie musi zostać podpisana elektronicznie.
  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w niniejszym postępowaniu.
  7. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca            z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w Załączniku nr 1 – opisie przedmiotu zamówienia – elementy. Oferty nie zawierające wszystkich elementów zamówienia zostaną odrzucone.

  ​4.Ocena ofert

  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z Zapytaniem Ofertowym.

         2.Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:j

  • ej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
  • zawiera rażąco niską cenę.

      3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  w           stosunku do Zamawiającego.

      4. Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany  w ofercie, w toku badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym badać rażąco niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.

  1. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy         w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.

  7.Kryteria oceny ofert

  1. Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
  2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium oceny oferty:

  KRYTERIUM 1

  Cena – waga kryterium  80% (PC), maksymalnie 80 pkt.

  w kryterium Cena- ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

  PC = Cn / Cb x 100% x 100

  gdzie:

  Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

  Cb – cena badanej oferty

  KRYTERIUM 2

  • – waga kryterium  20% (PC), maksymalnie 20 pkt.

  w kryterium Gwarancja- ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z wykazem:

  Gwarancja standardowa (24 miesiące) – 0 pkt.

  Gwarancja 36 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja 48 miesięcy – 20 pkt.

  1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
  2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie oferenta na podstawie kryterium oceny określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
  3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  8. Wynik postępowania

  Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana e-mailowo do wszystkich uczestników postępowania.

  9. Dodatkowe informacje

  Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia                 w opisie przedmiotu zamówienia  wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się  na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,   tą równoważność Zamawiającemu.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania                      w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
  3. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
  1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;

  nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone. 

  8. Informacje dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, poprzez e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 289 17 43;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka lub poprzez e-mail:  iod@iods.pl.;

  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających  z przepisów prawa, wykonania lub zawarcia umowy, a jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.                                                                                                                                                  

  6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ;

   7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,                                      

  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  4) przenoszenia danych,                                                                                                           5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.

  Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Administratorem Danych.

  8.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego

  9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób tradycyjny lub/i w systemach informatycznych.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zapisów funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych.

  Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

  Załącznik nr 3 -  projekt umowy

   

  Zapytanie ofertowe nr ZSS.08.2.2021

  1. Zamawiający

  Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce,

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka

  tel. (12) 289 17 43, fax: (12) 289 17 63       

  e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl

  https://www.zskosiby.wieliczka.pl/

  1. Tryb udzielenia zamówienia

  Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

   

  1. Przedmiot zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia Laboratorium Przyszłości—pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
  2. zczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

   

  1. Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

  Siedziba zamawiającego:  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka

   

  1. Terminy realizacji zamówienia

  Termin realizacji zamówienia  do 30 czerwca 2022 z zastrzeżeniem, iż zgodnie z wymogami programu co najmniej sprzęt i wyposażenie o wartości minimum 60% całkowitej wartości zamówienia zostanie dostarczonych do 29 grudnia 2021 roku.

   

  1. Sposób przygotowania i składania ofert

   

  1. Wykonawca składa Ofertę według wzoru określonego w Załączniku nr 2
  2.  Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy  należy składać do dnia 21.12.2021 r. do godz. 15.00
  3. Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby zamawiającego, osobiście, drogą elektroniczną na adres; zss@zskosiby.wieliczka.pl
  4. Termin złożenia oferty zostanie uznany za dochowany, jeżeli oferta przed godz. 15.00 zostanie dostarczona (lub przesłana pocztą elektroniczną) do Zamawiającego.
  5. Oferta przesłana w formie elektronicznej na adres: zss@zskosiby.wieliczka.pl nie musi zostać podpisana elektronicznie.
  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
  7. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
  8. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w Załączniku nr 1 – opisie przedmiotu zamówienia – elementy. Oferty nie zawierające wszystkich elementów zamówienia zostaną odrzucone.

   

   

  1. Ocena ofert
  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z Zapytaniem Ofertowym.
  2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3. Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
  4. zawiera rażąco niską cenę.
  1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  w stosunku do Zamawiającego.
  2. Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym badać rażąco niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
  3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.

   

  1. Kryteria oceny ofert
  1. Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
  2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium oceny oferty:

  KRYTERIUM 1

  Cena – waga kryterium  80% (PC), maksymalnie 80 pkt.

   

  w kryterium Cena- ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

  PC = Cn / Cb x 100% x 100

  gdzie:

  Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

  Cb – cena badanej oferty

  KRYTERIUM 2

  • – waga kryterium  20% (PC), maksymalnie 20 pkt.

   

  w kryterium Gwarancja- ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z wykazem:

  Gwarancja standardowa (24 miesiące) – 0 pkt.

  Gwarancja 36 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja 48 miesięcy – 20 pkt.

   

  1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
  2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie oferenta na podstawie kryterium oceny określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
  3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

   

  1. Wynik postępowania

  Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana e-mailowo do wszystkich uczestników postępowania.

   

  1. Dodatkowe informacje

   

  Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia  wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
  3. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
  1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
  2. nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.

   

  8. Informacje dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, poprzez e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 289 17 43;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka lub poprzez e-mail:  iod@iods.pl.;

  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających  z przepisów prawa, wykonania lub zawarcia umowy, a jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.                                                                                                                                                        

  6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ;

   7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,                                      

  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  4) przenoszenia danych,                                                                                                           5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.

  Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Administratorem Danych.

  8.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego

  9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób tradycyjny lub/i w systemach informatycznych.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zapisów funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych.

  Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy

  Załącznik nr 3 - projekt umowy

  Wynik zapytania ofertowego

  Data ogłoszenia: 22.12.2021r.

  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr ZSS.08.2.2021 na zakup wyposażenia Laboratorium Przyszłości—pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

   Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15 grudnia 2021r., którego przedmiotem był zakup wyposażenia Laboratorium Przyszłości—pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym.Data ogłoszenia: 22.12.2021r.

   

  Zapytanie ofertowe nr ZSS.08.1.2021

  1. Zamawiający

  Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce,

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka

  tel. (12) 289 17 43, fax: (12) 289 17 63       

  e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl

  https://www.zskosiby.wieliczka.pl/

  2. Tryb udzielenia zamówienia

  Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

   

  2.1. Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia Laboratorium Przyszłości— pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

   

  2.2. Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

  Siedziba zamawiającego:  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka

  2.3. Terminy realizacji zamówienia

  Termin realizacji zamówienia  do 30 czerwca 2022 z zastrzeżeniem, iż zgodnie z wymogami programu co najmniej sprzęt i wyposażenie o wartości minimum 60% całkowitej wartości zamówienia zostanie dostarczonych do 29 grudnia 2021 roku.

  3. Sposób przygotowania i składania ofert

  1. Wykonawca składa Ofertę według wzoru określonego w Załączniku nr 2
  2.  Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy  należy składać do dnia 10.12.2021 r. do godz. 15.00
  3. Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby zamawiającego, osobiście, drogą elektroniczną na adres; zss@zskosiby.wieliczka.pl
  4. Termin złożenia oferty zostanie uznany za dochowany, jeżeli oferta przed godz. 15.00 zostanie dostarczona (lub przesłana pocztą elektroniczną) do Zamawiającego.
  5. Oferta przesłana w formie elektronicznej na adres: zss@zskosiby.wieliczka.pl nie musi zostać podpisana elektronicznie.
  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
  7. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
  8. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w Załączniku nr 1 – opisie przedmiotu zamówienia – elementy. Oferty nie zawierające wszystkich elementów zamówienia zostaną odrzucone.

  4. Ocena ofert

  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z Zapytaniem Ofertowym.
  2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3. Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
  4. zawiera rażąco niską cenę.
  1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
  2. Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym badać rażąco niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
  3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.

  5. Kryteria oceny ofert

  1. Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
  2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium oceny oferty:

  KRYTERIUM 1

  Cena – waga kryterium  80% (PC), maksymalnie 80 pkt.

  w kryterium Cena- ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

  PC = Cn / Cb x 100% x 100

  gdzie:

  Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

  Cb – cena badanej oferty

  KRYTERIUM 2

  • – waga kryterium  20% (PC), maksymalnie 20 pkt.

  w kryterium Gwarancja- ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z wykazem:

  Gwarancja standardowa (24 miesiące) – 0 pkt.

  Gwarancja 36 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja 48 miesięcy – 20 pkt.

   

  3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

  4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie oferenta na podstawie kryterium oceny określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

  5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

   

  6. Wynik postępowania

  Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana e-mailowo do wszystkich uczestników postępowania.

   

  7. Dodatkowe informacje

  Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia  wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
  3. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
  1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
  2. nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.

   

   

  8. Informacje dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, poprzez e-mail: zss@zskosiby.wieliczka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 289 17 43;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka lub poprzez e-mail:  iod@iods.pl.;

  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających  z przepisów prawa, wykonania lub zawarcia umowy, a jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.                                                                                                                                                    

  6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ;

   7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,                                      

  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  4) przenoszenia danych,     

  5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

  6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.

  Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Administratorem Danych.

  8.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego

  9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób tradycyjny lub/i w systemach informatycznych.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zapisów funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych.

  Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy

  Załącznik nr 3 - projekt umowy

  Wynik zapytania ofertowego

  Data ogłoszenia: 13.12.2021r.

  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr ZSS.08.1.2021 na zakup wyposażenia Laboratorium Przyszłości — pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

  Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 6 grudnia 2021r. w  terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dariusz Płaneta
  Publikacja dnia: 20.12.2022
  Podpisał: Dariusz Płaneta
  Dokument z dnia: 20.12.2022
  Dokument oglądany razy: 5325
MegaBIP free