A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
BIP.gov.pl

  Aktualności

  Zapytanie ofertowe

  Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby32 - 020 Wieliczka ul J. Piłsudskiego 105,  tel. 12 289 17 43, e-mail zss@zskosiby.wieliczka.pl;

  2.  W Zespole Szkół im. Br. Alojzego Kosiby wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, p. Grzegorza Witkowskiego, z którym można się kontaktować w następujący sposób: pod adresem e-mail: iod@iods.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora;

  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa, wykonania lub zawarcia umowy, a jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

  6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ;

   7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

                                   1) prawo dostępu do danych osobowych,

                                   2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

      3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

      4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

      6) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art.16 - 18 oraz art.20 - 21 rozporządzenia;

  8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

  9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ;

  10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób tradycyjny lub/i w systemach informatycznych.

   

   

   

  __________________________________________________________________________________

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dariusz Płaneta
  Publikacja dnia: 06.12.2021
  Podpisał: Dariusz Płaneta
  Dokument z dnia: 06.12.2021
  Dokument oglądany razy: 5589
MegaBIP free