A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
BIP.gov.pl

  Skargi i wnioski przyjmuje:

  1) Bożena Prochwicz - dyrektor szkoły

  w każdy czwartek, z wyłączeniem ferii zimowych i letnich w godzinach 14.30 - 15.30

  w pokoju C1.14


  2) Małgorzata Majka - wicedyrektor szkoły

  w każdy poniedziałek, z wyłączeniem ferii zimowych i letnich  w godzinach 10.00 - 11.00

  w pokoju C1.14

  3) w przypadku nieobecności dyrektora lub wicedyrektora w terminach, o których mowa w pkt. 1 i 2 skargi i wnioski przyjmowane są przez sekretarza szkoły w godzinach pracy sekretariatu

   

  Regulamin   przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków
  w   Zespole Szkół im. Br. Alojzego Kosiby

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,  poz. 235 ).

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).

  Rozdział I
  Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

  § 1. 1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

  1) dyrektora Zespołu Szkół– w każdy czwartek, z wyłączeniem ferii zimowych i letnich w godzinach 14.30 - 15.30 w pokoju C1.14;
  2) wicedyrektora Zespołu Szkół – w każdy poniedziałek, z wyłączeniem ferii zimowych i letnich  w godzinach 10.00 - 11.00 w pokoju C1.14;

  3) w przypadku nieobecności dyrektora lub wicedyrektora w terminach, o których mowa w pkt. 1 i 2 skargi i wnioski przyjmowane są przez sekretarza szkoły w godzinach pracy sekretariatu

  2. Skargi mogą być wnoszone:
  1) pisemnie;
  2) faksem;
  3) ustnie do protokołu – załącznik nr 1

  3. Przyjmujący skargę/ wniosek potwierdza złożenie skargi/wniosku, jeżeli osoba je wnosząca zażąda potwierdzenia.

  4. W Zespole Szkół prowadzi się Rejestr skarg i wniosków wg wzoru – załącznik nr 3 Rejestr skarg i wniosków przechowuje się w sekretariacie Zespołu Szkół.

  5.  Rejestr skarg i wniosków posiada następujące rubryki:

  1) liczba porządkowa;
  2) data wpływu skargi/wniosku;
  3) data rejestrowania skargi/wniosku;
  4) dane osoby lub instytucji (imię, nazwisko/ nazwa, adres) wnoszącej skargę/wniosek;
  5) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek;
  6) termin załatwienia skargi/wniosku, krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.

  6. Do rejestru  wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy.

  7. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

  8. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi    i wnioski osób fizycznych i prawnych.

  Rozdział II
  Kwalifikowanie skarg i wniosków

  § 2. 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor Zespołu Szkół im. Br. Alojzego kosiby.

  2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

  3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

  4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.

  5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.

  6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

  Rozdział III
  Rozpatrywanie skarg i wniosków

  § 3. 1.  Skargi/wnioski rozpatrywane są według następującej kolejności działań:

  1) przyjęcie, kwalifikowanie i rejestracja skargi/wniosku;

  2) analiza treści skargi/wniosku;

  3) w przypadku, gdy z treści skargi/wniosku nie można ustalić jej przedmiotu – wezwanie skarżącego do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania;

  4) przeanalizowanie zarzutów w aspekcie prawnym;

  5) zaplanowanie trybu działań / czynności postępowania wyjaśniającego,  w tym:

  a) ustalenie źródeł informacji, trybu i form ich zbierania,
  b) ustalenie wykazu dokumentów przewidzianych do kontroli, badania,
  c) przygotowanie narzędzi wspomagających wyjaśnienie sprawy, np. ankiet, listy pytań, kwestionariusza wywiadu, arkusza diagnostycznego, itp.,

  6) w przypadku braku możliwości załatwienia skargi/wniosku w określonym terminie przygotowanie zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozpatrywania skargi/wniosku wraz z podaniem przyczyny i planowanego terminu zakończenia;

  7) analiza zebranych materiałów w postepowaniu wyjaśniającym, ustalenie stanu faktycznego, odniesienie się do stanu prawnego i zasadności zarzutów;

  8) opracowanie odpowiedzi na skargę/ wniosek;

  9) sformułowanie wniosków do dlaszej pracy celem poprawy wskazanego obszaru pracy szkoły, w przypadku  gdy skarga / wniosek były zasadne.

  § 3. 1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

  1) oryginał skargi/wniosku;
  2) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego - załącznik nr 2;
  3) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;
  4) odpowiedź do skarżąceego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z potwierdzeniem jej wysłania;
  5) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

  2.  Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

  1) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  2) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  3) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

  3. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

  Rozdział IV
  Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

  § 4. 1. Z Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

  2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

  1)    do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny;
  2) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;
  3) do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  3.  Do siedmiu dni należy:

  1) przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu;

  2) przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości;

  3) przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów;

  4) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia;

  5) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku;

  6) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

   

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dariusz Płaneta
  Publikacja dnia: 07.06.2021
  Podpisał: Dariusz Płaneta
  Dokument z dnia: 07.06.2021
  Dokument oglądany razy: 4279
MegaBIP free