A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
bip.zskosiby.wieliczka.pl
BIP.gov.pl

  Informacje dodatkowe

  Zespół Szkół im. Br. Alojzego Kosiby otacza opieką psychologiczno - pedagogiczną dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, niepełnosprawnościami sprzężonymi  oraz autyzmem) w wieku od 6 do 24 lat,  które  potrzebują odpowiedniej organizacji procesu edukacyjnego w formie specjalnych metod nauczania dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń,  specjalistycznej kadry pedagogicznej oraz odmiennych rozwiązań organizacyjnych.
  Zespół Szkół organizuje również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat.
  W  Zespole Szkół uczą się dzieci z terenu powiatu wielickiego oraz dzieci mieszkające w południowych dzielnicach Krakowa.
  W Zespole Szkół im Br. Alojzego Kosiby działają:
  • Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

  Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły działającej w Zespole jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz skierowanie wystawione na wniosek rodziców przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce.

  Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zespołach klasowych liczących od 4 do 10 osób w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły  organizowane jest indywidualne nauczanie.
  Szkoła diagnozuje trudności dzieci i proponuje odpowiednie formy pomocy w zakresie stymulacji i opieki pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. W pracy z dziećmi nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz poznawczych.
  Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują programy nauczania oparte na tej samej podstawie programowej co ich rówieśnicy w szkołach ogólnodostępnych i podobnie jak oni, na zakończenie nauki piszą odpowiednio sprawdzian i egzamin gimnazjalny w formie i warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.
  W zajęciach uczniów z głębszym stopniem niepełnosprawności dominują konkretne działania – czynności życia codziennego, plastyka, muzyka, sport, teatr, taniec. Uczniowie mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności przydatnych w codziennym życiu  w szkolnych pracowniach przedmiotowych.
  Uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w różnorodnych zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych. W sali doświadczania świata oraz sali integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń  z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu stymulowany jest ogólny rozwój dziecka oraz korygowane zaburzone funkcje psychoruchowe. Wykorzystywaną w szkole formą terapii są również zajęcia z psem czyli dogoterapia.
  Uczniowie klas młodszych mają do dyspozycji kolorowy, przytulny kącik zabaw, a już wkrótce na terenie kampusu powstanie dla nich plac zabaw. Hala sportowa i kompleks boisk sportowych, z których uczniowie korzystają wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dają im możliwość rozwijania ogólnej sprawności fizycznej, uprawiania różnych dyscyplin sportu  oraz  integracji ze środowiskiem.

  Edukacja w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy daje niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży szansę na zdobycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zakładach pracy, w warsztatach terapii zajęciowej, a także we własnym gospodarstwie domowym. Jednocześnie stanowi formę przygotowania uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem lokalnym. Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności oraz ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje ułatwiają im umiejętne pełnienie ról społecznych i budują poczucie własnej wartości, zapobiegając w przyszłości społecznemu wykluczeniu.

  Uczniowie  Zespołu Szkół biorą udział w konkursach plastycznych, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych, zdobywając w nich liczne nagrody. Dzięki temu budują poczucie własnej wartości oraz kształtują umiejętności społeczne.
  W Zespole działa zespół baletowy „Świergotki” oraz zespół muzykujący na dzwonkach.
  W Szkole realizowany jest Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowany we współpracy z Rodzicami uczniów.
  Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, chętni mogą poszerzać swoje kompetencje wychowawcze w ramach działającej w Zespole Szkół Grupy Wsparcia „ Uskrzydleni Rodzice”.

  Siedziba Zespołu Szkół w Kampusie Wielickim wolna jest od barier architektonicznych, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową mogą swobodnie poruszać się na wózku po przestronnych korytarzach, salach lekcyjnych i przemieszczać się między poziomami Kampusu, korzystając z windy.
  Uczniowie uczący się w Zespole Szkół  im. Br. A. Kosiby korzystają z bezpłatnego transportu do szkoły zorganizowanego przez gminy, na terenie których zamieszkują. Uczniowie, którzy przebywają na terenie szkoły poza godzinami zajęć lekcyjnych z uwagi na czas pracy rodziców lub organizację dowozu korzystają z opieki świetlicy szkolnej. 
  Szkoła uczestniczy w "Programach dla szkół" oraz wielu programach profilaktycznych.
  Uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach, warsztatach, spotkaniach z „ciekawymi ludźmi”.

  Zespół Szkół organizuje imprezy sportowe i kulturalne o zasięgu  powiatowym i wojewódzkim m.in. Festiwal Sportu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z województwa małopolskiego, Festiwal Teatralny „Bajkolandia”, integracyjny piknik sportowy „Dziecięce harce” oraz  liczne konkursy plastyczne i zawody sportowe o randze powiatowej i wojewódzkiej. 
  Zespół Szkół bierze udział w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

                             

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dariusz Płaneta
  Publikacja dnia: 05.10.2020
  Podpisał: Dariusz Płaneta
  Dokument z dnia: 05.10.2020
  Dokument oglądany razy: 2674
MegaBIP free